Przedszkole nr 150 “Wesołe nutki” zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://przedszkole150.edu.wroclaw.pl.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. · brak części opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i obrazków,
· część dokumentów PDF posiada błędy w warstwie tekstowej (po skanowaniu/OCR),
· dokumenty PDF nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.),
· brak audio deskrypcji dla materiałów multimedialnych.

Data sporządzenia deklaracji dostępności: 2021-04-21
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Joanna Białas,
skretariat.p150@wroclawskaedukacja.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 71 798 67 74.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek

Cały budynek jest niedostosowany dla osób na wózkach inwalidzkich oraz rodziców z wózkiem dziecięcym. Wejście do budynku jest na wysokim parterze, do którego prowadzi 6 schodów. Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny (plansze informacyjne) umieszczone w holu głównym.

Wejście główne

Wejście do budynku jest na wysokim parterze, do którego prowadzi 6 schodów. Budynek nie jest wyposażony ani w podjazdy, ani w windy. Do budynku prowadzi również klatka boczna, która również nie posiada podjazdu/ windy. Drzwi wejściowe główne są przeszklone. Brak oznaczeń kontrastowych dla osób słabowidzących.

Pomieszczenia biurowe/ sale pobytu dzieci

Pomieszczenia i sale są oznaczone tabliczkami, zawieszonymi na standardowej wysokości. Brak oznaczeń kontrastowych dla osób słabowidzących. Brak opisów pomieszczeń alfabetem Braille’a.

Sekretariat

Sekretariat znajduje się na parterze budynku.

Dostosowania

Informacje głosowe, pętle indukcyjne, pochylnie, platformy – niedostępne.
Posadzki antypoślizgowe – niedostępne
Oznaczenia kontrastowe lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących – niedostępne.
Windy, podjazdy- niedostępne.

Data publikacji strony: 2021-04-21.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-04-21